LEADER

LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și sociale a zonelor rurale, reducerea disparităților dintre urban-rural și promovarea incluziunii sociale. Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată prin plasarea acesteia sub responsabilitatea comunității.

În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început în perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. În perioada 2011-2012, teritoriul a fost acoperit de 163 de GAL-uri selectate, acoperind o suprafață de cca. 142.000 km², reprezentând aproximativ 63% din teritoriul eligibil și circa 58% din populația eligibilă LEADER.

În noua perioadă de programare se urmărește acoperirea întregului teritoriu eligibil LEADER de către un număr mai redus de GAL-uri față de perioada anterioară, pentru o dezvoltare echilibrată teritorială, care să asigure masa critică pentru implementarea corectă și eficientă a strategiei și eficientizarea costurilor de funcționare.

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) reprezintă o modalitate de implementare ce permite partenerilor locali să elaboreze strategia de dezvoltare rurală, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului.

În cadrul SDL se dorește selectarea unui set coerent de măsuri adaptate priorităților specifice teritoriului și valorificarea potențialul autentic local al teritoriului. LEADER va contribui la dezvoltarea zonelor rurale, inclusiv a orașelor mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori (va fi indicată mai târziu o listă a zonelor în care LEADER va contribui), și va facilita implementarea proiectelor cu o abordare inovativă multisectorială și transversală, pentru a sprijini nevoile populației din teritoriul eligibil LEADER și a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020.

Ca un criteriu general de complementaritate, FEDR și FSE, prin instrumentul de finanțare DLRC-POR, va sprijini acțiunile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității în mediul urban pentru localități cu peste 20.000 de locuitori, în timp ce FEADR va sprijini GAL-uri în zonele rurale și în orașele mici cu mai puțin de 20.000 de locuitori. Finanțarea LEADER prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) va fi realizată din FEADR.

În perioada de programare 2007-2013, având în vedere durata scurtă a apelului de selecție pentru investițiile privind infrastructura de broadband în spațiul rural, cauzată de constrângerea semnării contractelor de finanțare până la 30.06.2014, cât și de timpul limitat pentru potențialii beneficiari de a implementa proiectele până la finalizarea perioadei de programare, o serie de proiecte tehnice/cereri de finanțare au fost respinse pe motive de neîndeplinire a cerințelor tehnice/admisibilitate.

În actuala perioadă de programare nu sunt prevăzute constrângeri de timp similare, care să împiedice GAL-urile sa includă proiectele de infrastructură de bandă largă ca parte din strategiile de dezvoltare locală. Pentru a asigura îmbunătățirea calității proiectelor de infrastructura de bandă largă, GAL-urile vor realiza sesiuni de animare/informare înainte de lansarea apelurilor aferente măsurii de broadband, unde pot fi invitați inclusiv specialiști în domeniul rețele TIC.

Autoritatea de Management și Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală vor încuraja și sprijini implementarea proiectelor de infrastructură de bandă largă dacă acestea sunt incluse în strategiile de dezvoltare locală. Astfel, suma de 25 Milioane EURO estimată în Acordul de Parteneriat pentru finanțarea acțiunilor de internet în bandă largă/broadband, ar putea fi majorată până la 35 Milioane de Euro, în măsura în care răspunde nevoilor identificate la nivelul strategiilor de dezvoltare locală. În cadrul evaluării intermediare a PNDR, ar trebui inclusă o re-evaluare a zonelor rămase neacoperite, cu privire la realizarea obiectivelor pentru zonele rurale, conform UE 2020. În cazul în care nevoile identificate nu sunt acoperite pe deplin, suma alocată acestor tipuri de acțiuni poate fi suplimentată.

Având în vedere experiența din perioada de implementare a PNDR 2007-2013, finanțarea măsurilor de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității locale este relevantă pentru a menține caracterul inovator al abordării LEADER. Totodată, urmărind aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E. și ale PNDR, programul LEADER, presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acestora.

Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii identificate la nivelul comunităților locate, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi.

Contribuția măsurii la domeniile de intervenție

Deși programată în totalitate în cadrul DI 6B, proiectele din cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală pot contribui domeniile de intervenție așa cum sunt prevăzute în regulamentele specifice dezvoltării rurale.

Asigurarea sinergiei dintre priorități va conduce la revitalizarea și dezvoltarea zonelor LEADER. Sprijinul acordat prin Prioritatea 6, Domeniul de Intervenție 6B pentru îmbunătăţirea infrastructurii locale de bază contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii populației din zonele LEADER și atractivitatea satelor.

LEADER, prin caracterul său transversal contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală identificate la nivelul PNDR 2014-2020. Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordării LEADER. Prin urmare, LEADER va încuraja proiectele inovative ce sunt în acord cu obiectivele din Reg. (EU) nr. 1305/2013 și cu obiectivele de dezvoltare locală ale comunității.

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea calităţii vieţii în zonele LEADER, ci și la stimularea activităţilor de turism rural, dezvoltarea produselor locale şi crearea de locuri de muncă. Proiectele sprijinite la nivelul strategiilor de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR.

Cele mai semnificative oportunități pentru LEADER se regăsesc în următoarele domenii de acțiune:
• contribuția la diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul LEADER;
• crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică, inclusiv broadband și a serviciilor de bază;
• creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor;
• îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ce privește grupurile minoritare/ etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural;
• diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică teritorială.

GAL-urile reprezintă soluția concretă, transformarea în realitate a potențialului pe care comunitățile locale îl pot valorifica pentru a se putea înscrie în această nouă abordare a dezvoltării satului european, o abordare prin care se încurajează întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în teritoriul LEADER și dezvoltarea economică, socială și culturală a acestuia.

Pentru a sprijini acest demers se pune accentul pe: stimularea parteneriatelor, transferul de cunoștințe și implementarea inițiativelor inovative, dar mai ales, pe implicarea reală a cetățenilor în deciziile strategice pe termen lung etc.

Contribuția la obiectivele transversale:

Mediu și climă
Prin măsurile de interes local ce ar putea fi finanțate prin LEADER 2014-2020 se au în vedere și acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice prin promovarea de soluții inovative care să răspundă nevoilor identificate în acest sens în SDL. De asemenea, prin LEADER sunt încurajate investițiile ce vizează eficientizarea energiei și a consumului de apă, crearea și dezvoltarea de activități neagricole privind identificarea și utilizarea energiilor din surse regenerabile, promovarea utilizării surselor de căldură pe bază de biomasă, crearea și dezvoltarea de sisteme de producere și distribuție a biogazului la nivel de comunitate, contribuind astfel la dezvoltarea competitivității locale, servicii de bază și a unei economii locale cu emisii scăzute de carbon.

Inovarea
Grupurile de Acţiune Locală joacă un rol important în dezvoltarea comunității. Prin capacitatea acestora de a întruni interesele membrilor comunităţilor locale, GAL-urile pot identifica soluţii inovatoare la problemele existente la nivel local. Inovarea în cadrul LEADER constă, aşadar, în modul în care GAL-urile abordează oportunităţile şi provocările identificate la nivel local şi în modul în care reuşesc să crească interesul pentru dezvoltarea proiectelor inovative de utilitate publică și/sau cu impact economic, social, cultural și natural. Astfel, la nivelul unei comunități locale, acțiunile inovative presupun finanțarea unor investiții/servicii care sunt sprijinite prin FEADR și asigură îndeplinirea obiectivelor din SDL. În cadrul SDL pot fi dezvoltate măsuri inovative în orice domeniu pentru care au fost identificate nevoi specifice la nivelul comunității locale. Măsurile inovative pot viza inclusiv domenii precum: eficiența energetică și promovarea energiei din surse regenerabile, TIC, patrimoniu material și imaterial inclusiv patrimoniu natural de interes local, piețe agricole, agroalimentare pentru produsele locale, grupuri vulnerabile și comunități dezavantajate etc.
Implementarea abordării LEADER.

Pentru a fi eligibilă, Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) trebuie să fie elaborată pe baza unei abordări de jos în sus. Activitățile LEADER pot să corespundă diferitelor tipuri de activități prevăzute de Regulamentul 1305/2013, inclusiv cele legate de activitățile de promovare a incluziunii sociale și a reducerii sărăciei și să contribuie astfel la OT9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și discriminării din Acordul de Parteneriat al României. De asemenea, prin SDL pot fi sprijinite și alte activități care răspund obiectivelor economice și de mediu precizate în Regulament.

Grupurile de Acțiune Locală vor structura strategia de dezvoltare locală în funcție de obiectivele PNDR 2014-2020 și în funcție de nevoile identificate în analiza diagnostic din SDL. Valoarea adăugată a LEADER reiese din faptul că strategiile trebuie să promoveze inovarea și să reflecte modalitatea în care aceasta este abordată în cadrul proceselor și activităților specifice. Se va acorda prioritate în selecție SDL-urilor care propun măsuri prin care se ating obiectivele transversale ale PNDR (inovarea, schimbări climatice și acțiuni de mediu).

LEADER, ca abordare inovatoare, bazată pe cooperare și implementată într-o anumită regiune, generează valoare adăugată în respectiva regiune în special datorită implicării de jos în sus a populației și a participării integrate a reprezentanților sectoarelor economice. Valoarea adăugată a SDL poate fi generată atât de caracterul inovator al intervenției prin LEADER, cât și de impactul generat de aceasta la nivelul respectivului teritoriu. Cuantificarea valorii adăugate se va realiza cu ajutorul indicatorilor specifici propuși în fiecare SDL.

LEADER generează valoare adăugată în teritoriu prin:
• Capacitatea instituțională creată și consolidată prin parteneriate;
• Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
• Identificarea unor soluții locale creative pentru problemele existente la nivel local;
• Dezvoltarea proiectelor de utilitate publică și/sau cu impact economic, social, cultural și natural;
• Dezvoltarea identității locale;
• Schimburi de experiență și bune practici inter-teritoriale și trans-naționale.

Grupul de acțiune local (GAL)

GAL este un parteneriat privat – public activ. Parteneriatul local care elaborează Strategia de Dezvoltare Locală va fi format din diferiți actori privați și publici reprezentativi, care vor fi definiți în liniile directoare naționale. Sarcinile ce revin GAL, conform art.34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sunt obligatorii și esențiale pentru implementarea cu succes a SDL și vizează:
• consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;
• conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51 % din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;
• asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
• pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
• primirea și evaluarea cererilor de finanțare depuse;
• selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;
• monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.

În structura parteneriatului, a elaborării și a implementării SDL trebuie să se asigure promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel puțin 51% la nivel decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului și comitet de selecție) și raportat la populația acoperită într-un teritoriu GAL.

Aria de aplicabilitate a strategiilor de dezvoltare locale (SDL)

LEADER se aplică în teritorii coerente cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentate de Unități Administrativ Teritoriale – comune si Unități Administrativ Teritoriale – orașe mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. Având în vedere densitatea redusă a populației în zona Delta Dunării de 11, 94 loc/km², pentru această zonă se va accepta un prag minim de 5.000 locuitori. Aceste limitări asigură un echilibru adecvat între o masă critică de actori implicați și identificarea regională a zonelor. Legăturile dintre urban și rural reprezintă un instrument foarte important pentru dezvoltarea unei zone, vizând creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei. Suprafața eligibilă totală LEADER este de 228.754 km2, cu o populație de 11.359.703 locuitori. Acoperirea vizată a teritoriului și a populației eligibile LEADER este de 100%, cu un număr estimat de 120 GAL-uri.

Selectarea SDL

Selectarea strategiilor de dezvoltare locală se va realiza în baza unei singure proceduri publice de selecție, care va fi elaborată la nivelul MADR și care va presupune verificarea eligibilității și aplicarea criteriilor de selecție, urmând a fi stabilit în cadrul național de implementare un punctaj minim pentru selecția strategiilor de dezvoltare locală. In cadrul procesului de selecție, Strategiile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității sunt selectate de un comitet constituit în acest scop din reprezentanți ai Agenției de Plăți, Autorității de Management și dacă este necesar, vor face parte din comitetul de selecție și experți externi. Se va organiza o singură sesiune de selecție a GAL în cadrul LEADER 2014-2020, nu mai târziu de 2 ani de la aprobarea AP (conform Reg. (UE) nr. 1305/2013).

Alocarea financiară pentru SDL

După selecție, alocarea inițială financiară pentru SDL (formată din alocarea aferentă sub-măsurilor 19.2 și 19.4) se va stabili astfel:
• 80% din alocarea totală pentru SDL va fi împărțită în funcție de populația și suprafața totală a teritoriului eligibil LEADER, rezultând o valoare pe locuitor și km²;
• 20% din alocarea totală pentru SDL se acordă SDL-urilor care obțin nivelul cel mai înalt de calitate, rezultat ca urmare a procesului de selecție.

În situația în care există diferențe între teritoriul eligibil LEADER și teritoriul acoperit de SDL-urile selectate, sumele rămase disponibile (aferente populației și suprafeței neacoperite în urma procesului de selecție) vor contribui la majorarea procentului minim de 20%.

Astfel, după selecție, GAL-urile care vor obține punctajul de calitate, își vor revizui planul financiar, care va fi propus spre aprobare Autorității de Management.

Calendarul indicativ de selecție GAL va cuprinde două etape:
• Etapa 1: Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala ;
• Etapa 2: Selecția SDL.
Criterii de eligibilitate pentru evaluarea SDL
• Parteneriatul trebuie să fie constituit din minimum 51% reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile;
• Organizațiile din mediul urban vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional ;
• Populația care provine din orașele mici nu va depăși 25% din totalul populației acoperite din teritoriu;
• Teritoriul acoperit de GAL trebuie să fie omogen;
• Prezența unui singur GAL pe teritoriul eligibil LEADER;
• Teritoriul cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentat de Unități Administrativ Teritoriale – comune si Unități Administrativ Teritoriale – orașe mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. Pentru zona Deltei Dunării se va accepta un prag minim de 5.000 locuitori;
• Strategia de dezvoltare locală prezintă toate elementele menționate în secțiunea ”Conținutul SDL-urilor”;
• Strategia este coerentă (contribuie la obiectivele strategice din PDR, reflectă nevoile de dezvoltare din teritoriu identificate în analiza SWOT și strategia este relevantă în ceea ce privește prioritățile și obiectivele stabilite).
Principii privind stabilirea criteriilor de selecție pentru strategiile de dezvoltare locală:
• Principiul selecției teritoriilor cu densitatea redusă, cu zone dezavantajate în conformitate cu hărțile identificate în PDR sau/și cu zone cu potențial natural (NATURA 2000, HNV);
• Principiul selecției parteneriatelor care au în componență preponderent sectorul privat și societate civilă, organizații a unei minorități locale – inclusiv minoritatea romă, organizații ale tinerilor, mediului și a femeilor, forme asociative, relevante pentru teritoriu;
• Principiul selecției strategiilor care conțin intervenții în infrastructura socială, acțiuni adresate minorităților locale (în special minoritatea romă), intervenții în infrastructura de bandă largă, scheme de calitate, măsuri care implică asocierea;
• Principiul selecției calității SDL, reflectată inclusiv de caracterul inovativ al strategiei.
Criteriile de selecție vor fi stabilite și detaliate în cadrul național de implementare pentru selecția SDL. Pentru elaborarea SDL este necesară o implicare activă a partenerilor privați și publici, prin consultarea acestora, pe baza principiului abordării de jos în sus.

Conținutul SDL-urilor
SDL va cuprinde cel puțin următoarele elemente de conținut și structură:
a. definirea teritoriului și a populației acoperite;
b. analiza nevoilor de dezvoltare și a potențialului zonei, inclusiv o analiză a punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și riscurilor;
c. descrierea obiectivelor, descrierea caracterului integrat și inovator al strategiei și ierarhizarea obiectivelor, descrierea măsurilor, inclusiv ținte măsurabile și dacă este cazul, descrierea obiectivelor care vizează cooperarea;
d. descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei;
e. descrierea planului de acțiune privind transpunerea obiectivelor în măsuri;
f. descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei;
g. planul financiar al strategiei, cu alocare pe obiectivele majore;
h. descrierea parteneriatului local, constituit prin respectarea cerințelor menționate anterior;
i. descrierea structurii organizatorice și a competențelor necesare ale angajaților GAL, prin care să se asigure îndeplinirea tuturor atribuțiilor specifice, inclusiv a celor de monitorizare, evaluare și control;;
j. descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale;
k. descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.);
l. demonstrarea valorii adăugate a măsurilor propuse în SDL, prin stabilirea de criterii de eligibilitate, criterii de selecție, intensitatea sprijinului în concordanță cu specificul teritoriului acoperit și indicatori specifici relevanți pentru măsurile respective.

Detalii privind etapa de implementare a strategiilor

Pe parcursul implementării, în funcție de performanța dovedită de GAL în evaluarea proiectelor, Agenția de Plăți poate delega către GAL anumite sarcini de verificare, în baza unui acord de delegare.

Pe parcursul implementării, AM va stabili cel puțin o etapă de evaluare intermediară a implementării SDL-urilor selectate. Una dintre evaluările intermediare va fi realizată în vederea finalizării evaluării intermediare a PNDR. AM va stabili un sistem de redistribuire a alocării financiare, în funcție de performanțele înregistrate de GAL în implementarea obiectivelor propuse prin strategie, dar și corecta implementare a fondurilor UE prin GAL.
Pentru GAL-urile care nu vor atinge nivelul de performanță prestabilit de către AM prin cadrul național de implementare, ca urmare a evaluării intermediare, vor fi aplicate măsuri corective proporționale cu nerealizarea gradului de performanță stabilit, iar sumele disponibilizate vor fi redistribuite către GAL-urile performante, în baza nevoilor identificate de către acestea.

Detaliile cu privire la sistemul de redistribuire și criteriile de evaluare care vor fi aplicate în vederea evaluării performanței (ex.: nivelul de contractare si de plată, rata de eroare a evaluării proiectelor, animarea teritoriului), vor fi detaliate în cadrul național de implementare.